Tìm kiếm
Tư vấn 24/7
Khu vực phía Bắc
  024.39426516
  02439426516
  levu@chestertonvn.com
 
Chính sách sản phẩm của hãng A.W.Chesterton

Chính sách sản phẩm của hãng A.W.Chesterton:

Bảo hành sản phẩm

Chỉ các sản phẩm Chesterton chính hãng, được cung cấp trong các đóng gói theo quy cách của Chesterton và được bán bởi Nhà cung cấp được Chesterton ủy quyền mới được coi là Sản phẩm Chesterton chính hãng. Chính sách bảo hành thông thường của Chesterton sẽ chỉ áp dụng cho các Sản phẩm Chesterton được cung cấp trong các đóng gói theo quy cách của Chesterton và được bán bởi Nhà cung cấp mà Chesterton ủy quyền, để đảm bảo có thể nhận dạng các sản phẩm chính hãng do Chesterton sản xuất.

Trách nhiệm đối với sản phẩm

Tất cả trách nhiệm đối với sản phẩm Chesterton sẽ không có hiệu lực nếu sản phẩm được sử dụng được nói là sản phẩm của Chesterton nhưng không được cung cấp như được quy định ở đoạn trên.

Vòng đệm cơ khí

Không cung cấp chương trình bảo hành và đổi trả sản phẩm đối với Vòng đệm cơ khí của hãng Chesterton mà không được cung cấp bởi Nhà cung cấp được Chesterton ủy quyền và cũng không cung cấp cho người tiêu dùng trên cơ sở trực tiếp. Các dịch vụ này được cung cấp cho Nhà phân phối nhằm đảm bảo lợi ích cho khách hàng của Nhà phân phối.

Chúng tôi cho rằng việc bảo trì thiết bị đầy đủ và thích hợp theo khuyến nghị và thông số kỹ thuật của các sản phẩm Chesterton phải được thực hiện bởi các nhà cung cấp được công ty Chesterton International và các công ty liên kết của Chesterton International ủy quyền.

 

Trân trọng,

 

CÔNG TY A. W. CHESTERTON

(Đã ký tên)

Jeff Jolin

Quản lý Hợp đồng phân phối toàn cầu