Gioăng đệm thủy lực, gioăng khí nén (Hydraulic Seals, Pneumatic Seals)